Qayyum Malik

HVAC Engineer

Phone: +966-503280602

Email: Qayyummalik@smd-albiladi.com